Background Image
Previous Page  8 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Beretning 2015 for ”Det gamle

Vesterport” afdeling 1

Så er der atter gået et år i Vesterports

afdeling 1, og vi må sige, at i vores afde-

ling går tingene stille og roligt.

Siden september 2014 har vi set, at

vores område stadig bliver forskønnet i

”det grønne”, og vi har også fået nogle

flere hyggekroge rundt omkring i om-

rådet.

Den døgnvagtsordning som Vesterport

indførte i 2014 fungerer upåklageligt

til beboernes tilfredshed. Ordningen

blev indført for, at vi som beboere altid

kan få hjælp ved f.eks. skader i boligen,

udenfor viceværternes arbejdstid. I har

alle fået information om denne døgn-

vagt, men ellers kan I læse om den inde

på Vesterports hjemmeside og i Bebo-

erbladet.

På afdelingsmødet 2014 fik vi mange

klager over den store tilstedeværelse

af måger. Larmen havde været til stor

gene for vores afdeling, og vi har i årets

løb gjort nogle tiltag, som vi håber har

afhjulpet problemet i sommeren 2015.

Driften har søgt hjælp hos eksperter og

blev rådet til at opsætte fuglepigge på

ventilationshætterne, så mågerne ikke

kan bygge reder. Vi har yderligere sup-

pleret med opsætning af høgedrager.

Det ser i skrivende stund ud til, at pro-

blemet om ikke er helt væk, så i hvert

fald blevet bedre og dermed mindre ge-

nerende for beboerne.

Vinteren 2014/2015 var desværre en

rigtig våd vinter, og vi måtte konsta-

tere en del fugtskader i vores afdeling.

Størstedelen var i afsnit 3 og enkelte

andre, fordelt i afsnit 1 og 2. Skaderne

blev opprioriteret, så de blev udbedret

hurtigst muligt med så lidt gene som

muligt for beboerne. Vi takker beboerne

for deres tålmodighed.

Vi måtte desværre også konstatere, at

nogle mennesker ikke kender forskellen

på dit og mit. Der var i første halvdel

af året en del indbrud med ødelæggelser

og tyveri som følge. Da der jo er visse

procedurer, vi som boligforening skal

følge, har det taget lidt tid at få løst pro-

blemet. Men vi er bundet af jura lige

som alle andre, men loven er blevet

fulgt.

Det har været rigtig trælst for de berørte

beboere, men vi håber, at problemet er

løst, så vi alle igen kan leve sammen

med og i respekt for hinandens ejendele.

Administrationen har i årets løb mod-

taget klager fra beboere, som har følt sig

generet af eksempelvis for høj musik. I

de fleste tilfælde er det desværre be-

rettiget, men heldigvis så bliver der ”ret-

tet ind” når vedkommende får et brev

om klagen.

I forhold til at vi har 538 lejemål, så må

vi sige, at det heldigvis ikke er mange

klager rent procentvis.

Da vi for nogle år siden besluttede, at

det er tilladt at have én kat pr. lejemål,

så flytter der jævnligt katte ind i vores

afdeling. Alle regler bliver overholdt,

og andre beboere bliver ikke generet af

kattenes tilstedeværelse, hvilket er posi-

tivt.

Vores husorden bliver udleveret til nye

beboere ved indflytning, og i 2015 kom

vi med et nyt tiltag. Vi har ved

Handelsskolens hjælp udarbejdet et in-

formationsbrev på engelsk til udenland-

ske beboere, hvor vi bl.a. oplyser om

vores døgnvagtsordning.

AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT