Background Image
Previous Page  6 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

møde igen i år. Der bliver altid stillet

spørgsmål og diskuteret livligt, og det

giver os inspiration til at fortsætte med

arbejdet i afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Lene Heisel

Sammendrag af afdelingsmøde i

afdeling 1,

torsdag den 10. september 2015

i gildesalen, Abildgårdsvej 35.

Så er der igen gået et år siden det sidste

afdelingsmøde i afdeling 1 blev holdt.

Denne gang blev det holdt torsdag den

10. september 2015 og igen var der

budt til spisning før det ordinære møde,

og dette havde ca. 70 beboere benyttet

sig af.

Maden var en dejlig menu leveret af

Anne-Mad.

Formandens beretning var sendt ud til

alle beboerne sammen med en kopi af

mødets dagsorden som var:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af beretning for perio-

den siden sidste møde samt godkend-

else af afdelingens driftsbudget for det

kommende år.

3. Behandling af eventuelt indkomne

forslag.

4. Valg af medlemmer af afdelingsbe-

styrelsen og suppleanter.

(Følgende er på valg: Afdelingsbesty-

relsesmedlemmerne Jonna Nielsen,

Cindy Pedersen ogAnnette Kulk).

5. Eventuelt.

Efter spisningen startede selve mødet

med at formanden bød beboere og

gæster velkomne.

Som det føste skulle der vælges en

dirigent, og formanden foreslog Bruno

Müller, og da ikke andre stillede op,

blev han valgt.

Dirigenten startede med at gennemgå

formalia og alt var i orden.

Jonna Nielsen blev valgt som referent,

og som stemmetællere valgtes Anny

Skaarup, Annitta Jensen og Bettina

Pedersen.

Formandens beretning var i forvejen

sendt ud til beboerne, så formanden

gennemgik den i uddrag, og uden

spørgsmål blev den godkendt.

Henning Jørgensen gennemgik derefter

driftsbudgettet for 2016, og forklarede

hvorfor huslejen pr. 1. januar 2016 vil

stige med 2,0%.

Kim Dalby fremlagde derefter langtids-

budgettet.

Budgettet blev godkendt, dog stemte 2

imod, men ingen undlod at stemme.

Der var kommet to forslag. Forslag 1

var stillet af Janne Munch, Knudensvej

9B og Michelle Jespersen, Knudensvej

9A, og var en ændring af husordenen:

Der blev stillet forslag om, at husor-

denen ændres, således at det bliver

tilladt at have én hund pr. husstand i

rækkehusene.

Ingen af de to forslagsstillere var til

stede, så forslaget blev forkastet.

Forslag 2 var stillet af Henriette Jensen

Stenbakkevej 41, der ville have ændret

doseringssystemet i vaskemaskinerne

i vaskerierne til, at der med vasken

skulle leveres sæbepulver og skylle-

middel af mærket Neutral for at undgå

det parfumerede sæbepulver- og skyl-

lemiddelrester, der tit er i sæbeskuffen

efter andre beboeres vaske.

Driften havde undersøgt muligheden af

AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT