Background Image
Previous Page  18 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

Den 8. februar holdt afdelingsbestyr-

elsen fastelavnsfest for beboerne.

Det var et godt, velbesøgt arrangement

med glade og flot udklædte børn og

deres voksne.

Vi serverede fastelavnsboller samt kaffe

og sodavand.

Desværre havde den engagerede trylle-

kunstner valgt at udeblive.

Til fastelavnsfesten havde vi også bedt

om tilmelding. Det gør det væsentlig

lettere at planlægge.

I afdelingsbestyrelsen har vi valgt fort-

sat at bakke op om LAN-partyet, som

afholdes to gange om året. Der er ra-

bat til deltagere med bopæl i afdelingen.

Hold jer orienterede på foreningens

hjemmeside

www.oldschoollan.dk

Sydbyen

Der er problemer med utætte tage i Syd-

byen, og en gennemgang har vist en del

revner.

Disse tage bliver nu udskiftet. Der læg-

ges tagpap på, og det kommer til at se

rigtig godt ud.

Den 24. februar afholdtes det årlige

trivselsmøde i Sydbyen. På dette møde

behandledes ønsker fra beboerne

angående udearealerne.

Herunder har vi haft en del fokus på

udkørslen til Vrangbækvej, hvor der er

ændret på hækkenes højde og placering,

så oversigten er blevet forbedret.

Der er altid grund til at være meget op-

mærksom ved denne udkørsel, idet der

færdes mange små børn på cykelstien til

og fra Bangsbo Frejas klublokaler.

Bangsbovej

Der har i lang tid været problemer

med cykelparkering på Bangsbovej.

Cykelrummene og knallertrummene er

overfyldte.

Nu er opførelsen af nye cykelskure

påbegyndt, og det kan kun forbedre

forholdene.

Der kommer et cykelskur ved hver blok.

Afdelingsbestyrelsen har sammen med

driftsafdelingen besluttet, at der skal

opsættes hegn mellem haverne i stue-

etagerne, ligesom der er ved række-

husene på Provst Dreslers Vej.

Det giver mulighed for lidt mere pri-

vatliv og ikke mindst noget mere læ på

terrasserne.

Der er tiltag i gang mhp. at undersøge

om belysning i opgange og udeom-

råder med fordel kan udskiftes til LED-

belysning.

Klagesager

Det har desværre også i det forgangne år

været nødvendigt for nogle af beboerne

at klage over en generende nabo.

De fleste klager drejer sig om alt for høj

musik og anden form for støj.

Alle beboere får husordenen udleveret,

når man flytter ind i afdelingen. Det er

selvfølgelig, fordi man skal læse den og

efterleve den.

Deri står der f.eks. også om anvendelse

af grill, som er aktuelt på denne

årstid.

Det er ikke tilladt at anvende grill på al-

tanerne.

Markvandring

Den 4. maj var afdelingsbestyrelsen

sammen med driftsafdelingen på den

årlige markvandring, hvor udearealerne