Background Image
Previous Page  12 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

at enkelte beboere skal føle, at der klap-

pes ad dem pga. deres spørgsmål.

Økonomichef Henning Jørgensen frem-

lagde budget for næste år.

Der kommer en huslejestigning på

500.000 kr svarende til ca. 8-10 kr. pr.

m2/år eller 1,5 %.

Driftschef Kim Dalby fremlagde

langtidsbudgettet.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Der var fremsat fire forslag til afde-

lingsmødet, deraf de tre førstnævnte af

afdelingsbestyrelsen.

1. forslag om ombygning af børnehaven

til 4 lejligheder blev enstemmigt god-

kendt.

2. forslag om at Beboerhuset fremover

drives af afdelingsbestyrelsen i samar-

bejde med Vesterports administration

og afdelingens driftsafdeling blev god-

kendt med markant flertal.

Som konsekvens deraf bortfalder

vedtægterne for Beboerhuset, og afde-

lingsbestyrelsen formulerer et sæt ret-

ningslinjer for Beboerhusets drift.

3. forslag om at Beboerhuset kan lejes

af beboerne i Vesterport til private ar-

rangementer, såfremt det er ledigt, blev

ligeledes godkendt med markant flertal.

Konsekvensen deraf er, at alle beboere

i hele Vesterport nu kan leje Beboerhus-

et, L. P. Houmøllers Vej 180 til et privat

arrangement, når det er ledigt – d.v.s.

at afdelingsbestyrelsen og beboerne i

afdeling 4 fortsat vil afholde arrange-

menter for afdelingens beboere i huset.

Ved leje til privat brug skal lejekontrak-

tens betingelser og Beboerhusets husor-

den overholdes.

Aftale om leje sker ved henvendelse til

Vesterports administration.

Det 4. forslag om valg af ny TV-udby-

der blev trukket.

Der var ikke andre beboere, som øn-

skede at stille op til formandsposten, så

jeg fortsætter to år mere. Det glæder jeg

mig til.

Lis Schmidt og Elsebeth Rasmussen

havde valgt at stoppe som hhv. besty-

relsesmedlem og suppleant. Tak til Jer,

for den tid, I har været med.

Vi havde igen i år valgt at opdele valg

som bestyrelsesmedlem og suppleant,

idet der er beboere, som gerne vil

”nøjes” med at være suppleanter.

Valgt uden afstemning til afdelingsbe-

styrelsen blev Henning Conradsen, Erik

Madsen og Pernille Normann Nielsen.

Velkommen tilbage til Pernille.

Fire beboere ønskede at stille op som

suppleanter, og valget faldt ud på føl-

gende måde.

Christian Fischer, 122 stemmer - valgt.

Bodil Schou, 119 stemmer - valgt.

Henrik Persson, 80 stemmer - valgt.

Benny Petersen, 75 stemmer.

Velkommen til jer alle, både genvalgte

og nyvalgte.

Referatet fra afdelingsmødet kan

læses i sin helhed på

www.vesterport.dk

.

Vælg: afdelinger, Mølleparken og afde-

lingsmøder.

Her er 3 billeder fra et godt afde-

lingsmøde.