Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

7

... et blad for beboere - lavet af beboere

Uddrag af afdelingsmøde i afd. 1

den 17. september 2014 i gilde-

salenAbildgårdsvej.

Mødet blev indledt med spisning. Der var

85 personer incl. administration og drift

samt en enkelt gæst. Senere til det or-

dinære møde kom der yderligere 12 per-

soner samt flere gæster.

Efter spisningen bød Kirsten Nielsen

velkommen til de fremmødte inkl. gæster

og derefter blev Lars Fogh-Andersen

foreslået og valgt til dirigent.

Jonna Nielsen blev valgt som referent og

Laila Bendixen, Irma Klausen og Lars

BeringHansenblevvalgttilstemmetællere.

Kirsten Nielsen fremlagde beretningen for

afdelingen. Beretningen var omdelt til alle

beboere før mødet, og den blev godkendt

uden spørgsmål.

Herefter fremlagde Henning Jørgensen

driftsbudgettet for 2015. Han forklarede,

hvorfor huslejen pr. 1.1.2015 vil stigemed

1,40% svarende til 11 kr. pr. m2. Stignin-

gen skyldes bl.a. stigning i ejendomsskat-

terne og administrationsbidraget. Han hen-

viste til det udsendte budgetforslag, hvoraf

det ligeledes fremgår, at garagelejen vil

stige til 225 kr. pr. 1.1.2015.

Kim Dalby fremlagde herefter driftsbud-

gettet, og budgettet blev enstemmigt ved-

taget.

Under punktet forslag var der indkommet

3 forslag.

Forslagene var ligeledes omdelt til alle be-

boere – og der var forslag om følgende:

Forslag 1 – forslag om at husordenen æn-

dres, så det bliver tilladt at have en indekat

ogen lillehundpåStenbakkevej. Forslaget

blev forkastet, da forslagsstilleren ikke selv

var til stede.

Forslag 2 – overvågning i kældrene, da der

har været en del indbrud. Forslaget blev

forkastet.

Forslag 3 – forslag om ændring af regler

vedr. udlejning af garager, således at det

kun er muligt at leje en garage, hvis man

ejer en bil. Forslaget blev trukket, da for-

slagsstilleren ikke selv var til stede.

Herefter var der følgende valg til afde-

lingsbestyrelsen og suppleanter:

Lene Heisel blev enstemmigt valgt til ny

afdelingsformand.

Jette Nygaard Nielsen blev genvalgt

sammen med Kirsten Nielsen og Ulla

Thøgersen til afdelingsbestyrelsen. De 2

sidstnævnte var blevet overtalt til at fort-

sætte.

Til 1. suppleant valgtes Jette Lind

Sørensen og til 2. suppleant valgtes Lars

BeringHansen.

Under punktet eventuelt takkede Lene

Heisel for valget til afdelingsformand og

orienterede om, at der vil blive afholdt

en beboerfest den 24. oktober. Hun op-

fordrede folk til at komme og deltage.

Hun takkede Kirsten Nielsen for at have

været afdelingsformand i det forgangne

år, samt takkede hende for at hun ville

være medlem af afdelingsbestyrelsen og

dermed ikke helt stoppede.

Der var flere, der var interesserede i om

man vil gøre noget ved mågerne, og Kim

Dalby oplyste, at der er tiltag i gang om-

kring det.

Flerevillehøreompladser ogopladning til

crossere, og det blev oplyst, at der allerede

findes pladser ved gavlen af Knudensvej

52 til det.

Herudover ønskes der tydeligere num-

merering af/ved rækkehusene, og det vil

der ligeledes blive set på.

Mødet sluttet uden pauser kl. ca. 20.30.